LIGESTILLING / Ligestillingshjulet - en guide til succes

Ligestillingshjulet - en guide til succes


E-QUALITY har udviklet Ligestillingshjulet baseret på mere end 15 års erfaring med ligestillingsarbejde både nationalt og internationalt. Det angiver den nøje orkestrerede proces, som man skal igennem uanset om man vil have flere kvinder i ledelse, stoppe seksuel chikane, integrere ligestilling i politikker og projekter eller indfri verdensmål 5. Det kræver naturligvis kvalificeret viden om køn i samtlige dele af processen, hvis man vil sikre succes. 
 
E-QUALITY kan understøtte eller hjælpe jer professionelt og effektivt igennem processen, hvor I har brug for det. Det kan anbefales at få E-QUALITY ind over fra start, så I er sikre på at retningen og prioriteringerne er på plads fra start.
 
I bestemmer naturligvis om E-QUALITY skal drive processen for jer eller blot være med fra sidelinjen på konsulentbasis. 
 
Skriv gerne til ck@e-quality for at høre nærmere og eventuelt få et uforpligtende tilbud.


 


# 1 INSPIRATION
Det første skridt for mere ligestilling er, at I føler jer inspireret til at gøre noget. Forbedre noget. Måske Iføler dig inspireret til at overholde lovgivningen. Det kan være lovreglerne om at udarbejde måltal og en effektiv politik og handlingsplan for at få flere kvinder i ledelse. Det kan være ligebehandlingslovens regler om at seksuel chikane og sexisme er forbudt på arbejdsmarkedet. Det kan også være at I gerne vil opfylde ligestillingslovens krav om at ligestilling skal indarbejdes i al offentlig planlægning og forvaltning.
Måske I brænder for verdensmålene og rigtig gerne vil sikre at mål 5 om ligestilling får en værdig plads i arbejdet.


# 2 VIDEN
Relevant viden er det bedste middel mod fordomme og unconscious bias. Relevant betyder at det er eksperter indenfor kønsaspektet, som I inviterer med om bord - ellers risikerer I at gentage kønsstereotype mønstre og så er I faktisk lige vidt. Eller måske værre stillet, fordi I tror I gør det rigtige, men i stedet reproducerer I bare endnu flere kønsstereotyper.
Så brug eksperter indenfor køn, når I har fundet det emne, der inspirerer jer. I skal bruge eksperterne til at gennemlyse det område, som I vil forandre - gerne gennem kvantitativ og kvalitativ undersøgelse og analyse. Desuden skal I bruge kønsopdelt data samt national og international forskning på området. I kan sikkert få eksperten til at gennemføre denne undersøgelse sammen med den kvalitative og kvantitative undersøgelse.
Der hersker temmelig megen uvidenhed på dette område - det er bl.a. derfor unconscious bias og fordomme florerer i vidt omfang. 

# 3 MÅL
Når I har fået den nødvendige og relevante viden, kan I begynde at sætte de langsigtede mål. Det kan være måltal for kvinder i ledelse, kraftig reduktion af antallet af sager om seksuelle krænkelser, voldtægter og partnervold. Det kan også være at styrke tildelingen af pulje- eller fondsmidler til kvinder, flere kvinder på scenen eller at stoppe kønsstereotyper i reklamer, undervisningssektoren eller uvidenhed om køn i sundheds- og socialsektoren. Målene afhænger naturligvis af, hvilket område, I har valgt at forbedre ligestilling indenfor.
Målene skal være præcise, konkrete og med tidsangivelse - og naturligvis gøre en forskel. Opstil også delmål og indikatorer, så det er muligt at monitorere indsatsen løbende. Beslut også fra start, hvor store afvigelser, der må være fra opnåelse af delmål og mål, førend I er nødt til at forstærke indsatsen. Det er jo vigtigt at I rent faktisk når jeres mål - ellers er indsatsen spildt.# 4 STRATEGI
Strategien bygger I ud fra de langsigtede målsætninger og med afsæt i den relevante viden, som I har indhentet. Den viden vil sætte jer i stand til at prioritere skarpt og tegne de overordnede linjer op for, hvilke indsatsområder, der skal sættes i værk eller styrkes.
Det er ofte en kombination af strukturelle og kulturelle forandringer, der skal øget fokus på. Det kan være ny læring og efteruddannelse, det kan være omfordeling af ressourcer og prioriteringer eller noget helt tredje.
Det afgørende er, at strategien lægger sig tæt op af de udfordringer, som undersøgelserne og den indhentede viden, har påvist. Den skal lægges med kirurgisk skarphed for at sikre effekt.
Der skal samtidig fordeles ansvar, så der er sikkerhed for at strategien bliver udmøntet, og der skal afsættes de nødvendige ressourcer, så det overhovedet er fysisk muligt at skabe de nødvendige forandringer. Ellers ender den som en luftig hensigtserklæring, der er ligegyldig.


# 5 HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen beskriver de konkrete aktiviteter, som skal gennemføres for at indfri strategi og målsætninger. Sørg igen for at bruge resultaterne fra undersøgelserne og den indhentede viden til at kvalificere handlingsplanen. Det er ofte procedurer og strukturer, der skal have et grundigt gennemtjek og en effektiv modernisering.
Det er vigtigt at I ikke er bange for at forandre særlige områder, men at I griber projektet både holistisk og professionelt an.
Handlingsplanen skal gribe ind i eksisterende metoder og processer - det er ikke muligt at skabe ligestilling som en særlig søjle for sig selv. Det kræver inklusion i nuværende struktur på en måde, der sikrer effekt og målopfyldelse.
Sørg desuden for at der bliver fordelt ansvar for samtlige indsatsområder - der skal sættes afdelinger/navne/titler på. Samt at der udmøntes tilstrækkelige ressourcer, som forhåbentlig allerede er afsat i den overordnede strategi.


# 6 IMPLEMENTERING
Implementeringsfasens succes afhænger af, hvor udførlig handlingsplanen er udarbejdet. Jo mere konkret handlingsplan, jo mere effektiv implementering.
Sørg for at alle involverede er klædt på til at løfte opgaven. God kommunikation er nøglen her. Det betyder at alle involverede skal kende de overordnede målsætninger, strategien og ikke mindst handlingsplanen. Alle skal forstå, hvorfor disse forandringer er nødvendige, således at de både kan implementere med succes og samtidig reagere hurtigt, hvis aktiviteterne ikke virker efter hensigten.
Sørg også for at implementeringen foregår efter et tidsskema, således at de elementer i handlingsplanen, der er indbyrdes relaterede, implementeres meningsfuldt. Nogle elementer skal implementeres samtidig eller i en særlig rækkefølge for at sikre effekt.
Endelig er det vigtigt at ansvaret for implementeringen er klart og tydeligt på alle niveauer.


# 7 MONITORERING
Processen skal monitoreres løbende, og det er vigtigt at I med faste tidsintervaller holder øje med om I når de fastlagte indikatorer og delmål.
Hvis ikke I er på niveau med indikatorer og delmål, må I undersøge hvor de svage led er. Det er uhyre vigtigt at få identificeret, hvilke dele af processen, der enten er blokeret eller ikke er så virkningsfuld, som forventet.
Det er således nødvendigt at styrke indsatsen, så I når jeres målsætninger. Det er både demotiverende og ressourcespild ikke at sikre en smidig, effektiv og resultatorienteret proces.
Sørg for at bruge jeres vidensgrundlag til at identificere, hvilke faktorer, som I muligvis har undervurderet i strategi og handlingsplan, hvis I er i tvivl om, hvordan I kan komme videre.


# 8 RESULTAT
Hvis I har fulgt processen nøje, og styrket indsatsen, når indikatorer og delmål ikke var på niveau, så har I nu nået jeres mål.
Stort tillykke med en fantastisk indsats. Det kan godt være at opnåelse af ligestilling ikke er kvantefysik, men det er dog en både arbejdskrævende og fokuseret proces, I har været igennem.
Pas godt på jeres resultater og overvåg de næste par år at I ikke ryger tilbage til gamle vaner og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Det kræver skærpet fokus i en længere periode at grundsikre jeres nye processer og metoder.
Og måske I nu får øje på nye steder og områder, der også trænger til mere ligestilling. Nu ved I hvad der skal til.