Lovgivning

Den 1. april 2013 trådte nye lovbestemmelser i kraft, som forpligter de største private virksomheder i Danmark og alle statslige virksomheder og institutioner uanset størrelse til at arbejde målrettet med med at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser samt årligt at redegøre for arbejdet i årsberetningen.

Formålet med lovkravene er at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser m.v. således, at der kommer en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i ledelse generelt.
 
De nye lovbestemmelser indeholder samlet set følgende forpligtelser:

Det pålægges de ca. 1.100 største virksomheder at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.

De ca. 1.100 største virksomheder skal have en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal og for udarbejdelse af politikker mv. i årsrapporten.

Statslige institutioner og virksomheder uanset størrelse skal opstille måltal, og statslige virksomheder og institutioner med over 50 medarbejdere skal udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen.

Statslige institutioner og virksomheder skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal og for udarbejdelse af politikker mv. til ressortministeren, som skal indberette til ministeren for ligestilling.

De helt specifikke lovkrav i Selskabsloven m.fl. lyder således:
 
"1) det øverste ledelsesorgan opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og
2) det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer."
 
De 1.100 største private virksomheder defineret som de virksomheder, der er er omfattet af årsregnskabslovens gruppe C og D, er omfattet af lovgivningen samt alle statslige virksomheder og institutioner i den statslige forvaltning.