LEDELSE / KØN OG LEDELSE / Processen

Processen

Flere kvinder i ledelse på alle niveauer

E-QUALITY anbefaler nedenstående proces, der er udviklet til formålet. Processen er inspireret af arbejdet med køn i en lang række nationale og internationale processer og projekter med fokus på køn og følger de metoder, der er udviklet af FN systemet og EU systemet gennem de seneste 30-40 år.

E-QUALITY kan hjælpe og følge jer gennem hele processen fra start til slut, eller tilbyde hjælp til særlige dele af processen. Det er dog afgørende at undersøgelser, politik og handlingsplan understøttes med særlige kompetencer indenfor kønsaspektet, da der er særlige udfordringer, som skal imødegås professionelt.

Det anbefales også at få en ekstern partner til at udarbejde selve undersøgelsesdelen, blandt andet fordi den kvalitative undersøgelse skal foretages anonymt for at sikre sandfærdige resultater.

Man kan vælge at springe 1) og 2) over og gå direkte til undersøgelserne.

Proces:

1. Forundersøgelse
Hvis man som topledelse (bestyrelse og direktion) er usikker på, hvor problemerne ligger, kan det være en god tilgang at få gennemført en forundersøgelse. Det kan være fordi branchen som helhed har svært ved at tiltrække kvinder og/eller det er svært at se hvordan det kan give mening i forhold til selve forretningen for private virksomheder og kerneydelsen for en offentlig institution.
Forundersøgelsen kan således klæde topledelsen på til at sætte den overordnede retning og motivation for processen.
Forundersøgelsen vil bestå af en kombination af indsamling af relevant kønsopdelt dataindsamling i organisationen, brancherelevant data, international forskning og interviews med relevante nøglepersoner.
Forundersøgelsen vil munde ud i en rapport til topledelsen.

2. Topledelsen sætter retningen
Topledelsen tager en overordnet beslutning om motivationen for arbejdet, sætter retningen og overordnede målsætninger – med afsæt i eventuel forundersøgelse. Dette kommunikeres ud i hele organisationen.

3. Undersøgelse, analyse og anbefalinger.
Der gennemføres en kvantitativ undersøgelse af hele organisationen, hvor alle medarbejdere uanset køn inviteres til at deltage. Der udvikles et spørgeskema ud fra internationale standarder, hvor både skjult sexisme og seksuelle krænkelser vil komme frem i lyset i den efterfølgende sammenlignende analyse.

På baggrund af svarene fra den kvantitative undersøgelse gennemføres en kvalitativ undersøgelse, hvor der gennemføres interviews med en række kvinder, der er placeret i forskellige dele af organisationen og på forskellige ledelsesniveauer. I denne del vil man kunne afdække sammenhænge, usynlige strukturer og uformel kultur, der er med til at bremse kvinders vej til ledelse.

Begge undersøgelser vil have fokus både på diversitet og inklusion.
Der udarbejdes en grundig analyse ud fra begge undersøgelser, der vil munde ud i en rapport med en række anbefalinger, der vil adressere forskellige dele af organisationen.

Rapporten præsenteres for topledelsen.

4. Topledelsen fastlægger strategisk matrix
Topledelsen vil kvalificere den overordnede beslutning med afsæt i anbefalingerne fra undersøgelserne og udarbejde en særligt udviklet strategisk matrix, der vil danne grundlag for hele organisationens videre arbejde og afsætter de nødvendige ressourcer.

Topledelsen kommunikerer mål og metoder ud i hele organisationen.

5. Politik og handlingsplan
Direktionen og HR vil udarbejde en politik (der er lovpligtig for virksomheder af en vis størrelse, jf. selskabslovens regler) og denne konkretiseres i en handlingsplan, hvori der fastlægges ansvarspersoner, mål og delmål samt afsættes de nødvendige ressourcer. Samtidig udvælges indikatorer og et løbende monitoreringssystem.

6. Implementering og monitorering
Politikken og handlingsplanen rulles ud og implementeres. De første to år skal man holde skærpet tilsyn med implementeringen og de følgende to år kan man monitorere lidt lettere, såfremt man kan se at målene indfris løbende.