YDELSER / Undersøgelse

Undersøgelse

Det vigtigste instrument til at fastlægge den langsigtede politik og strategi på området, foregår ved at jeg gennemfør en kvalitativ undersøgelse med semistrukturerede interviews af udvalgte medarbejdere.
 
Den overordnede udvælgelse og fastlæggelse af udvælgelseskriterier foregår i samarbejde med organisationen, ligesom det spørgeskema, der anvendes udarbejdes i samarbejde med organisationen.

Interviewene bliver anonymiserede og informanterne optræder anonymt. Dette er altafgørende ift at få svar, der ligger så tæt på sandheden som muligt. Det væsentlige i spørgemetoden er, at der bliver spurgt ind til informantens egne konkrete oplevelser, som så beskrives. Der er temmelig store forskelle på menneskers svar afhængig af om de bliver spurgt om, hvad de tænker og mener om et område eller om de bliver spurgt konkret om egne oplevede erfaringer. Sidstnævnte giver i sammenhæng med den lovede anonymitet et langt klarere og ærligt billede af situationen.

Da området omkring køn og ledelse er omgivet af mange myter og forvrængede forestillinger er det vigtigt at få så ærlige og konkrete svar som muligt.

Alle interviews optages på lydfil og transskriberes efterfølgende, hvorefter den enkelte informant godkender det skriftlige interview for at undgå misforståelser.

Derefter udarbejdes en skriftlig analyse med udgangspunkt i de foretagne interviews, der krydres med citater fra samme. Analysen munder ud i en række konkrete anbefalinger, der er baseret på den nye viden og som er konkret implementerbare.