LEDELSE / KØN OG LEDELSE / Undersøgelse

Undersøgelse

Mange forsøg på at skabe flere kvinder i ledelse er mislykket i en del organisationer af den simple grund, at man ikke arbejder på et konkret og vidensbaseret grundlag.
 
Det vigtigste instrument til at fastlægge den langsigtede strategi, politik og handlingsplan på området, er at få undersøgt, hvad der egentlig foregår i organisationen.
 
Den bedste løsning er at kombinere en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse.
 
Den kvantitative vil bestå af et spørgeskema, der sendes ud til samtlige ledere uanset køn, og som vil spørge ind til helt konkrete oplevelser i relation til karriere, indflydelse, rekrutteringsprocesser, seksuel chikane etc. Spørgsmålene bør følge de internationale standarder for spørgeskemaer angående sexisme og seksuel chikane for at give retvisende svar. I den efterfølgende sammenlignende analyse, vil man kunne afdække det reelle omfang af forskelsbehandling og seksuelle krænkelser.
 
Med afsæt i svarene fra den kvantitative undersøgelse udarbejder man en kvalitativ undersøgelse, hvor en række kvindelige ledere fra forskellige dele af organisationen på forskellige niveauer vil blive udspurgt om deres konkrete oplevelser med afsæt i en spørgeguide.
 
Den kvalitative undersøgelse vil afsløre skjulte strukturer og uformel kultur, som modarbejder det overordnede ønske om flere kvinder i ledelse på alle niveauer.
 
I den kvalitative undersøgelse vil interviewene blive anonymiserede og informanterne optræder anonymt. Dette er altafgørende ift at få svar, der ligger så tæt på sandheden som muligt. Det væsentlige i spørgemetoden er, at der bliver spurgt ind til informantens egne konkrete oplevelser, som så beskrives. Der er temmelig store forskelle på menneskers svar afhængig af om de bliver spurgt om, hvad de tænker og mener om et område eller om de bliver spurgt konkret om egne oplevede erfaringer. Sidstnævnte giver i sammenhæng med den lovede anonymitet et langt klarere og ærligt billede af situationen.

Da området omkring køn og ledelse er omgivet af mange myter og forvrængede forestillinger er det vigtigt at få så ærlige og konkrete svar som muligt.

Alle interviews optages på lydfil og transskriberes efterfølgende, hvorefter den enkelte informant godkender det skriftlige interview for at undgå misforståelser.

Derefter udarbejdes en skriftlig analyse med udgangspunkt i de foretagne interviews, der krydres med citater fra samme. Analysen munder ud i en række konkrete anbefalinger, der er baseret på den nye viden.
 
Disse anbefalinger kan omsættes direkte til en ny politik og handlingsplan på området.